RFISYVERI Romaanisen filologian syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Romaanisen filologian opinnot painottuvat ranskan kieleen ja ranskalaisen kulttuuriin, mutta myös muihin romaanisen kielialueen kieliin ja kulttuureihin perehdytään monipuolisesti.

Osaamistavoitteet

Syentävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää kieltä työvälineenä joustavasti erilaisissa tilanteissa ja erilaisiin tarkoituksiin
- tuntee romaanisen kieli- ja kulttuurialueen historiaa ja nykyisyyttä
- osaa työskennellä luontevasti eri kulttuurien keskellä ja kykenee verkostoitumaan monialaisesti.
- osaa tarkastella kielenkäyttöä kriittisesti sekä kykenee soveltamaan, kehittelemään ja esittämään tietoa työelämässä asiantuntijana kohtaamiensa tarpeiden mukaan.
- on syventänyt romaanisen filologian tutkimusalueiden asiantuntijuuttaan ja tutkimuspohjaisen työskentelyn asiantuntijuuttaan
- sivututkielman tehtyään opiskelija on saavuttanut työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten
tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
ongelmanratkaisutaidot
kirjallisen viestinnän taidot
projektinhallinnan taidot
itsenäisen työskentelyn ja itsensä johtamisen taidot sekä
keskeneräisyyden sietokyky.

Rakenne

Valitse väh. 60 op