VASKEMODKOK Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä (15+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Opintojen tavoitteena on lisätä ymmärrystä vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä sekä niitä edistävistä asioista ja toimista. Opinnot antavat eväitä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmien tuomiseen osaksi työelämää sekä organisaatioiden toimien yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin.

Opinnot on suunnattu sekä yksilöille että organisaatioille. Osaaminen vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä työelämässä on tärkeää kaikille organisaatioille ja edellyttää monitieteistä näkökulmaa. Opinnot vastaavat opiskelijan tarpeeseen kehittää, uudistaa ja täydentää osaamistaan työuran eri vaiheissa, mukaan lukien työurien välit.

Monitieteisistä opinnoista voi rakentaa sisällöltään ja laajuudeltaan itselleen sopivan opintokokonaisuuden, joka vastaa oman osaamisen yksilöllisiin kehittämistarpeisiin. Valintoja voi tehdä henkilökohtaisen kiinnostuksen ja omassa työtehtävässä tarvittavan osaamisen perusteella tai tulevia uratoiveita ajatellen.

Opintokokonaisuuden ensimmäinen, pakollinen opintojakso johdattelee työelämän vastuullisuuteen ja ohjaa opiskelijaa sopivien opintojaksojen valinnassa. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu pakollinen soveltava päätösjakso, jolla opintokokonaisuuden myötä kehittynyttä omaa osaamista tehdään näkyväksi. Näiden opintojaksojen välissä on tarjolla runsas valikoima vapaasti valittavia opintojaksoja niin kauppatieteistä kuin muilta tieteenaloilta.

Esitietojen kuvaus

Opintokokonaisuuden yksilölliset valinnat sekä opintokokonaisuuden laajuus vaikuttavat osaamistavoitteisiin. Yleisellä tasolla opintokokonaisuuden tavoitteena on:

· tunnistaa vastuullisuuden ja kestävän kehityksen merkitys työelämän eri tehtävissä

· ymmärtää ja vahvistaa yksilön toimijuutta työelämän vastuullisuuskysymyksissä

· tunnistaa kestävään kehitykseen liittyviä paikallisia ja globaaleja kysymyksiä sekä niiden välisiä suhteita

· tunnistaa ja ymmärtää YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä soveltaa niitä organisaation toimintaan

· tunnistaa vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien päätösten ja valintojen seurauksia ja vaikutuksia

· tarkastella kriittisesti vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmia organisaatiossa ja soveltamaan oppimaansa

· tunnistaa yksilön ajattelun ja käyttäytymisen muutokseen sekä työyhteisön muutokseen vaikuttavia tekijöitä

· kehittää työelämätaitoja kuten erilaisia oppimis-, viestintä- ja yhteistyötaitoja

· lisätä eettistä osaamista ja reflektiotaitoja sekä kriittisen ajattelun taitoja 

Lisätietoja

YK:n kestävän kehityksen tavoitteista tämä opintokokonaisuus liittyy erityisesti tavoitteisiin 4 Hyvä koulutus, 5 Sukupuolten tasa-arvo, 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, 10 Eriarvoisuuden vähentäminen, 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt, 12 Vastuullista kuluttamista, 13 Ilmastotekoja, 16 Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, 17 Yhteistyö ja kumppanuus

Vastuullinen liiketoiminta on Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun strateginen painoala. Lisäksi kestävyys, hyvinvointi ja osaaminen ovat keskeisiä teemoja myös koko yliopistomme strategiassa.


Kokonaisuuden voi suorittaa 15 op, 30 op tai 50 op laajuisena.  

Rakenne

Valitse kaikki (15+ op)