FILA140 Filosofinen etiikka (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- Kysymys hyvästä elämästä: hedonismi, haluntyydytysmalli, objektiiviset hyvyyden kriteerit
- Kysymys oikeasta toiminnasta: velvollisuusetiikan keskeiset muodot
- Seurausetiikan keskeiset muodot
- Hyve-etiikka, moraalisten tuntojen teoria ja välittämisen etiikka
- Metaeettinen kysymys etiikan objektiivisuudesta: nihilismi, relativismi ja objektivismi
- Soveltavan etiikan esimerkkikysymys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää filosofisen etiikan keskeiset kysymykset (kysymykset hyvästä elämästä ja oikeasta toiminnasta) ja tuntee tärkeimmät niihin esitetyt vastaukset. Hän hallitsee normatiivisen ja metaetiikan ydinkysymykset ja tuntee erityisesti relativismia, nihilismiä ja objektivismia koskevan filosofisen keskustelun pääpiirteet. Opiskelija osaa jäsentää teoreettisesti eettisen harkinnan sisältöä ja muotoa, ja osaa soveltaa eettistä harkintaa tapausesimerkkeihin.

Kirjallisuus

  • John Deigh: An Introduction to Ethics; ISBN: 9780521775977

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Luento- ja kirjallisuuskuulustelu ja/tai verkkotentti
Arviointiperusteet:
Opetuksesta on osallistuttava 100% (valinnan mukaan joko kontaktiopetukseen tai verkko-opetukseen).
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Itsenäinen työskentely
Arviointiperusteet:
Itsenäinen työskentely
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus