YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- Argumentaation tutkimus ja tieteellinen argumentointi
- Ajattelun vinoumat ja virheet
- Kriittinen ajattelu
- Vaikuttamiskeinot kommunikaatiossa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa kriittisen ajattelun luonteen, kohteet ja muodot. Hän kykenee tasapainoisesti osallistumaan tieteelliseen keskusteluun, osaa muodostaa ja punnita argumentteja. Opiskelija tunnistaa tavanomaiset argumentaation ja vaikuttamisen muodot, ja hahmottaa kielen merkityksen kommunikaatiossa. Opiskelija myös tunnistaa tavanomaiset ajattelun virheet ja vinoumat. Opiskelijalla on asianmukainen käsitys tieteellisestä ajattelusta tutkimusprosessin eri vaiheista. Opiskelijalla osaa analysoida ja arvioida tavanomaisia argumenttityyppejä. Opiskelija hahmottaa argumentaatiotaitojen, kriittisten analyysi- ja arviointitaitojen merkityksen asiantuntijan perustaitoina, ja ymmärtää kuinka asiantuntija kommunikoi rationaalisesti.

Lisätietoja

Suoritus koostuu luennoista ja kirjallisesta työstä.

Luennot suoritetaan verkkotentillä.

Kirjallinen työ on opiskelijan täysin itsenäisesti (verkkokurssi) tai pienryhmäopetuksen yhteydessä opettajan ohjeistuksen mukaisesti tuotettu kirjallinen työ, jossa noudatetaan akateemista kirjoittamiskäytäntöä.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakson suoritus koostuu luentojen suorittamisesta (laajuudesta 40%) ja pienryhmäopetuksen yhteydessä laadittavasta kirjallisesta työstä (laajuudesta 60%).
Arviointiperusteet:
Opintojakson arviointi tapahtuu aritmeettisena keskiarvona opintopistein painotettuna.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Verkkototeutus. Opintojakson suoritus koostuu verkkoluentojen suorittamisesta (laajuudesta 40%) ja kirjallisesta työstä (laajuudesta 60%).
Arviointiperusteet:
Opintojakson arviointi tapahtuu aritmeettisena keskiarvona opintopistein painotettuna.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
x

Luennot ja verkkotentti (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Suoritustavasta riippuen luennot tai verkkoluennot. Tentitään verkkotentillä.

Opetus

x

Pienryhmätyöskentely (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen kirjallinen työ (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus