YMAA2110 Kuluttajakäyttäytyminen (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kuluttajakäyttäytyminen kokonaismallina

- Kuluttajien käyttäytymismekanismit ja -ajurit
- Ostopäätösprosessin vaihemalli
- Havainnot, tulkitseminen ja oppiminen
- Motivaatio, tarpeet, arvot ja sitoutuneisuus
- Demo- ja sosiografiset tekijät, elämäntyyli ja kulttuuri
- Asenteet
- Uskollisuus
- Referenssiryhmien vaikutus ja word-of-mouth
- Trendit

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- yhdistää kuluttajamarkkinoinnin teoriat käytännön markkinointiongelmien ratkaisemiseksi
- eritellä kuluttajan ostopäätösprosessin vaiheet
- arvioida kriittisesti kuluttajan ostokäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä eri ympäristöissä
- tuottaa informaatiota kuluttajan ostokäyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä
liikkeenjohdolle
- suunnitella, toteuttaa ja analysoida kuluttajamarkkinointia asiakasymmärrykseen pohjautuen

Lisätietoja

Kytkökset YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

- Kurssi tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitetta No. 12 liittyen Vastuulliseen Tuotantoon ja Kulutukseen. Kurssi tarjoaa perustiedot kestävästä kulutuskäyttäytymisestä ja brändien vastuullisuudesta.

Kirjallisuus

  • Hoyer W., Pieters, R. & MacInnis, D. (2013) Consumer Behavior. Mason, OH: South-Western Cengage Learning (E-kirja: https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1497806)
  • Vaihtoehtoisesti: Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. & Hogg, M.K. (2006 tai uudempi) Consumer Behavior: A European Perspective. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot, harjoitukset ja tentti (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Harjoitukset ja tentti
Suorituskieli:
suomi

Opetus