YFIP1001 Maailman tila. Johdatusta yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun (10 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen ajankohtaisten esimerkkien, sekä klassisten ja nykyisten teorioiden avulla.

Kuvaus

Opintojakso koostuu YFI:n eri oppiaineiden edustajien yhteiskuntatieteellisiin ja filosofisiin peruskäsitteisiin, teoriaan ja ongelma-alueisiin kohdistuvista luennoista, sekä niihin liittyvistä tieteellisistä teksteistä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva YFI:n eri oppiaineiden näkökulmista yhteiskunnallisten ja ajankohtaisten ilmiöiden sekä filosofisten kysymysten tarkasteluun. Hän hallitsee yhteiskuntatieteellisen teoreettisen ajattelun peruskäsitteistön.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen opintojakson aikana.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot, harjoitustehtävät JA oppimispäiväkirja tai tentti.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt sekä osaavat käyttää niitä erilaisissa oppimistehtävissä tai tentissä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus