PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa perehdytään työ- ja organisaatiopsykologian peruskäsitteistöön ja -teorioihin sekä alan ajankohtaisiin ilmiöihin ja niiden tutkimukseen erityisesti työhyvinvoinnin näkökulmasta. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt työ- ja organisaatiopsykologian peruskäsitteisiin ja teorioihin sekä tuntee niiden viimeaikaista tutkimusta. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhyvinvoinnin pääkäsitteet ja niihin liittyvät teoriat. Lisäksi opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhyvinvoinnin riski- ja voimavaratekijät sekä yksilöllisten ja organisatoristen tekijöiden merkityksen työhyvinvoinnissa.

Esitietojen kuvaus

Psykologian perusopinnot.

Oppimateriaalit

CHMIEL, N., FRACCAROLI, F., & SVERKE, M (toim.) (2017). An introduction to work and organizational psychology: An international perspective (3. painos). Oxford: Wiley.

MÄKIKANGAS, A., MAUNO, S., & FELDT, T. (2017). Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Juva: PS-kustannus.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot ja/tai kirjallisuus, tentti/muu kirjallinen tehtävä. 

Opetus