SAXAINERI Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot valinnaisina opintoina (35+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Aineopinnoissa syvennetään ja laajennetaan käytännön kielitaitoa, erityisesti akateemisia tekstitaitoja ja työelämässä tarvittavaa saksan kielen suullista ja kirjallista viestintäosaamista. Erityistä huomiota kiinnitetään oikeakielisyyskysymyksiin. Aineopinnoissa pureudutaan syvemmälle kielialueen kulttuuriin ja yhteiskuntaan ja opitaan tiedonhankinnan, tiedon tuottamisen ja tutkimuksen teon taitoja.

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

• osaa käyttää saksan kieltä sujuvasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa

• hallitsee saksan kielen keskeiset rakenteet ja keskeisen sanaston

• tuntee kielialueen historiaa, kulttuurihistoriaa ja kirjallisuutta ja osaa vertailla niitä omaan kulttuuriinsa

• osaa hyödyntää monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia apuvälineitä ja tiedonlähteitä kieliasiantuntijuutensa tukena

• tuntee saksan kielen ja kulttuurin tutkimukseen liittyviä keskeisiä käsitteitä, teorioita ja menetelmiä

• on kehittänyt tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiuksiaan, joita ovat itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen

• on syventänyt kansainvälistä osaamistaan opiskelu- tai työkokemuksella saksankielisellä alueella.

Lisätietoja

Saksan kielen taidot avaavat erilaisia mahdollisuuksia työelämään sijoittautumisessa niin kotimaassa kuin ulkomailla, mutta rikastuttavat myös yksityiselämääsi. Saksan kielen taidot tehostavat kommunikointia saksaa puhuvien liikekumppaneitten kanssa. Edelleen pitää paikkaansa toteamus, että ostaa voi englanniksi, mutta myydä pitää paikallisella kielellä. Saksan kielen taidot ovat hyödyksi myös kielen opettajalle sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Rakenne

Valitse kaikki (35+ op)