RUOSYVERI Ruotsin kielen syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Ruotsin kielen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
•on perehtynyt syvemmin johonkin kielitieteen osa-alueeseen ja osaa soveltaa oppimaansa uuden tiedon tuottamisessa ja/tai autenttisen kieliaineksen analyysissä
•tuntee hyvin alansa käsitteistön, teoriat ja metodit ja osaa hyödyntää niitä omassa tutkimuksessaan sekä soveltaa niitä työelämän tarpeisiin
•osaa kommunikoida sujuvasti ruotsiksi vaativissa akateemisissa ja työelämään liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
•osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida tutkimuksen ruotsin kielellä
•osaa ja on motivoitunut toimimaan työelämässä oman alansa kehittäjänä

Rakenne

Valitse 60 op / 75 op