RUOS2002 Texter för ett specialiserat samhälle (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään keskeisiin tekstintutkimuksen käsitteisiin ja menetelmiin (mm. systeemis-funktionaalinen kieliteoria, intertekstuaalisuus) ja menetelmien soveltamiseen ammattikielisten tekstien analysointiin. Kurssiin kuuluu itsenäinen laajahkon tekstikokonaisuuden analysointi ja analyysiraportti.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, hyväksytysti suoritetut kirjalliset oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (75 % läsnäolo), hyväksytysti suoritetut kirjalliset oppimistehtävät (100 %).

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
-analysoida autenttisia, eri tekstilajeja edustavia ammatti-kielisiä tekstejä asianmukaisia käsitteitä ja analyysityökaluja käyttäen: määritellä tekstien erikoisalan ja tekstilajin sekä kuvailla eri erikoisaloille ja tekstilajeille tyypillisiä piirteitä, määritellä kirjoittajan tavoitteen sekä määritellä, miten tämä näkyy tekstissä, ja perustella havaintonsa tieteellisen kirjallisuuden perusteella.
-kirjoittaa havainnoistaan tieteellisen raportin
-keskustella kriittisesti toisten raportoimista havainnoista

Esitietojen kuvaus

Kurssi Kriittinen diskurssintutkimus tai Multimodaalinen diskurssintutkimus.

Kirjallisuus

  • Svenskt lagspråk i Finland. Föreskrifter, anvisningar och rekommendationer från statsrådets kansli 1/2010. 20 s. + 140 s. oheislukemistona http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2010/m0110-svenskt-lagsprak-ifinland/pdf/sv.pdf
  • Hellspong, Lennart & Per Ledin: Vägar genom texten. 1997. soveltuvin osin; ISBN: 9789144373010
  • Holmberg, Anna-Malin Karlsson: Grammatik med betydelse. 2006. soveltuvin osin; ISBN: 9789173828215
  • http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2010/m0110-svenskt-lagsprak-ifinland/pdf/sv.pdf
  • Holmberg, Per, Andreas Nord & Anna-Malin Karlsson: Funktionell textanalys. 2011. soveltuvin osin; ISBN: 9789113032764

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde