RUOS206 Lexikal semantik och svenskt ordförråd (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ruotsin sanastoon eri perspektiiveistä: kotoperäisiin sanoihin, uussanoihin, lainasanoihin, fraseologiaan ja sanontoihin. Kurssilla syvennytään erityisesti ruotsin kielen nykysanastoon. Käytännön osaaminen yhdistyy teoriaan sanasemantiikasta ja semanttisesta analyysistä. Opintojakso soveltuu niin opettajiksi aikoville kuin kieliasiantuntijoillekin. Työelämätaidoista kurssilla harjaantuu tiedon hankinta ja analysointi.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja siihen liittyvä kirjallinen tentti TAI kontaktiopetuksen yhteydessä annettavat kirjalliset oppimistehtävät.
Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa pelkkänä kirjallisena tenttinä (tiedekuntatenttinä tai e-tenttinä).

Arviointiperusteet

Kirjallinen tentti, joka arvostellaan asteikolla 0-5 TAI kirjalliset oppimistehtävät, jotka kukin arvostellaan asteikolla 0-5.
Oppimistehtävät ovat mahdollinen vaihtoehto vain kontaktiopetuksen yhteydessä.

Esitellään opetuksen ja/tai tentin arvostelun yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
• osaa käyttää semanttista terminologiaa ja hallitsee sanasemanttisen analyysin,
• tunnistaa erilaiset sanatyypit ruotsin nykysanastossa,
• osaa nimetä ruotsin eri tyylilajeissa esiintyvät semanttiset erityispiirteet sekä
• tunnistaa ja osaa selittää suomenruotsin sanastolliset erot ja niiden perustan suhteessa ruotsinruotsiin.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4. vuosi.

Esitietojen kuvaus

Perus- ja aineopinnot.

Oppimateriaalit

Kontaktiopetuksen yhteydessä jaettava materiaali ja luennon Optima-sivu + kurssikijallisuus (ks. alla). Luentomateriaali perustuu kurssikirjallisuuteen, joten oppimateriaalin määrä ei ole opiskelijalle suurempi luentomuodossa.
Jos kurssi suoritetaan kirjallisena tenttinä, pelkkä kurssikirjallisuus.

Kirjallisuus

  • L.-E. Edlund & B. Hene: Lånord i svenskan - om språkförändringar i tid och rum. (1992).; ISBN: 9789144095820
  • S. Sjöström: Semantisk förändring – hur ord får nya betydelser. 2007 (1. painos). Huom: sivut 11 – 66 ja 99 – 173.; ISBN: 9789144024721
  • http://www.kotus.fi/files/1262/hallstrom_norm.pdf
  • A. Vogel: Laddade ord - Hur nya uttryck, som kategoriserar människor, tas in i svenskan. 2014. Artikkeli löytyy verkosta: http://www.su.se/polopoly_fs/1.230252.1427377435!/menu/standard/file/Vogel_Artikel_Laddade_ord_ur_Sprak_o_stil_NF24_tryck.pdf
  • http://www.su.se/polopoly_fs/1.230252.1427377435
  • C. af Hällström-Reijonen: Finlandssvensk språkvård - en resursrik ideologi? 2009. Artikkeli löytyy verkosta: http://www.kotus.fi/files/1262/hallstrom_norm.pdf

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde