RUOS201 Vetenskaplig kommunikation (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan erityisesti tutkijan taitoja, esim. tieteellistä kirjoittamista, posterin laatimista ja sen esittelyä ja myös muita konferenssitaitoja. Yleisistä työelämätaidoista kehittyvät vuorovaikutustaidot, esiintymistaidot, projektityötaidot, kriittisen ajattelun taidot, tiedon hankinta ja analysointi.

Kohderyhmä: Kurssille osallistuvat vain maisterintutkielmansa ruotsiksi kirjoittavat.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) ja niihin liittyvät oppimistehtävät (ks. tarkemmin alla kohta Arviointiperusteet).

Arviointiperusteet

Opiskelijan on osallistuttava vähintään 80%:iin kontaktiopetuksesta. Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin oppitunneilla, muutama kirjallinen oppmistehtävä, palautteen antaminen toisen tekemästä kirjallisesta tehtävästä ja suullinen esitelmä. Kunkin edellä mainitun vaikutus n. 25 % kokonaisarvosanaan. Oppimistehtävissä ja niiden määrässä saattaa esiintyä vähäistä vaihtelua suorituskerrasta riippuen.

Annetaan opetuksen yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
• osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti tieteellisissä yhteyksissä,
• tietää mikä on tyypillistä tieteelliselle tyylille ja osaa argumentoida tieteellisesti,
• osaa kriittisesti lukea ja analysoida tieteellisten artikkelien tyyliä, rakennetta ja argumentaatiota,
• osaa etsiä lähdekirjallisuutta ja arvioida lähteiden soveltuvuutta tieteelliseen tutkimukseen,
• tuntee mikä on tyypillistä eri kirjoitus- ja julkaisukonventioille eri tieteenaloilla, ennen kaikkea kielitieteessä sekä
• osaa laatia tieteellisen esityksen tai posterin.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: Samanaikaisesti seminaarin kanssa. Kurssin aikana työstetään maisterintutkielmaa.

Esitietojen kuvaus

RUOA213 Vetenskapligt skrivande ja kandidaatintutkielma.

Oppimateriaalit

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali ja harjoitukset sekä kurssikirjallisuus (ks. alla).

Kirjallisuus

  • R. Nyberg & A. Tidström (toim.) Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar. 2012 (4. painos).; ISBN: 9789144077758
  • J. Bell Introduktion till forskningsmetodik. 2011 (4. painos).; ISBN: 9789144110622

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde