RUOS228 Finlandssvensk kultur och identitet (3–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla käsitellään suomenruotsalaista kulttuuria ja identiteettiä ja analysoidaan suomenruotsalaisuuden perustaa sekä suomenkielisestä että suomenruotsalaisesta näkökulmasta. Lisäksi kurssilla tarkastellaan suomenruotsalaisen kielen ja kulttuurin alueellisia eroja ja niiden ilmenemismuotoja. Kurssin työskentelyssä kehittyvät työelämätaidoista etenkin vuorovaikutustaidot, referointitaidot, analyyttinen ajattelu, kyky hahmottaa kokonaisuuksia, ja kyky itsenäiseen työskentelyyn.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja siihen liittyvä ryhmätyöskentely ja luentopäiväkirja. 5 op suoritukseen kuuluu myös projektityö.

Arviointiperusteet

Kirjalliset ja suulliset tehtävät sekä luentopäiväkirja. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäaolovaatimus 80%).

Arvosanakohtaiset kriteerit esitellään opetuksen yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
-tuntee suomenruotsalaisen kulttuurin ja identiteetin pääpiirteet
-kykenee tarkastelemaan suomenruotsalaista kulttuuria ja identiteettiä eri näkökulmista
-osaa referoida aiheeseen liittyviä artikkeleita ja tekstejä
-tunnistaa suomenruotsalaisuuden merkityksen Suomessa sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta.
-Opiskelija, joka suorittaa kurssin syventävinä opintoina (5 op), osaa lisäksi
-suunnitella ja toteuttaa haastattelun tai kartoituksen sekä raportoida siitä suullisesti ja kirjallisesti.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 2.-5. vuosi. Kurssin voi suorittaa aineopintotasolla 3. op:n laajuisena ja syventävien opintojen tasolla 5. op:n laajuisena.

Esitietojen kuvaus

RUOP206 Kultur och samhälle i Norden.

Oppimateriaalit

Kurssin Optima-sivun materiaali ja opetuksen yhteydessä jaettu materiaali sekä muu kirjallisuus opettajan ohjeiden mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde