Sosiaalityön kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa.

Osaamistavoitteet

YTK-tutkinnon sosiaalityön kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelija osaa paikantaa sosiaalityön tieteenalana ja kansallisena ja kansainvälisenä käytäntönä sekä hahmottaa sen yhteydet muihin yhteiskuntatieteisiin. Hän hallitsee sosiaalityön peruskäsitteet ja lähtökohdat sekä teoreettiset, ammatilliset ja tutkimukselliset perusteet. Lisäksi opiskelija osaa jäsentää sosiaalityön toimintaympäristöä, oikeudellista perustaa, tehtäväkenttää ja palvelujärjestelmää sekä yhteiskunnallista huono-osaisuutta ja sosiaalisia ongelmia. Opiskelija hallitsee vuorovaikutteisen asiakastyön menetelmälliset perusvalmiudet ja ammattieettiset perusteet, pystyy soveltamaan niitä ohjatusti ja reflektoimaan omaa osaamistaan työelämässä sekä kehittymään asiantuntijana. Lisäksi opiskelija hallitsee yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perustaidot, tieteellisen, kriittisen ja analyyttisen ajattelun perusteet, ymmärtää tieteen ja tutkimuksen eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä. Tutkintoon sisältyvien sosiaalityön aineopintojen ja käytännön harjoittelun suorittaneella on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015, 12 §) mukaan oikeus toimia tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa enintään vuoden ajan ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena.

Rakenne

Valitse kaikki (116+ op)