STOA2008 Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Sosiaalityön aineopintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Kuvaus

Jakso perehdyttää suomalaisen sosiaalihuollon, sosiaalipalveluiden ja sosiaaliturvan toimintakenttään ja siinä viime aikoina tapahtuneisiin ja näköpiirissä oleviin muutoksiin. Jaksolla tarkastellaan sekä kentän toimijoiden keskinäisiä suhteita että rajapintoja muihin työelämässä läheisiin toimialoihin. Painopiste on sosiaalihuollossa ja -palveluissa sekä palveluiden paikallisissa ja alueellisissa tuottamisen tavoissa. Kriittisenä näkökulmana ovat kansalaisen ja asiakkaan oikeudet ja osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuudet.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää suomalaisen sosiaalihuollon, -palveluiden ja -turvan pääpiirteet, niiden keskinäiset suhteet ja paikan palvelujärjestelmän kokonaisuudessa. Hän osaa kuvata eri toimijoiden (valtio, kunnat, järjestöt, yritykset) roolin sosiaalipalveluiden hallinnoinnissa, järjestämisessä ja tuottamisessa. Hän osaa tarkastella kansalaisten ja asiakkaiden oikeuksia ja osallisuutta kriittisesti. Hänellä on myös valmiudet sosiaalihuollon ja sosiaalipalveluiden muutosten kriittiseen tarkasteluun.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja muu mahdollinen materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.


Suoritetaan kolme:

1. Haverinen, Riitta, Marjo Kuronen & Tarja Pösö (toim.) (2014): Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Vastapaino.

2. Hiilamo, Heikki, Heikki Niemelä, Pertti Pykälä, Marja Riihelä & Reijo Vanne (2012): Sosiaaliturva ja elämänvaiheet. Juvenes Print - Tampereen yliopistopaino Oy.

3. Metteri, Anna (2012): Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. Väitöskirja. (saatavana verkossa)

TAI

3. Määttä, Anne (2012): Perusturva ja poiskäännyttäminen. Väitöskirja. (saatavana verkossa)

Kirjallisuus

  • Haverinen, Riitta, Marjo Kuronen & Tarja Pösö (toim.) (2014): Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Vastapaino. (ISBN 978-951-768-440-8 nidottu ISBN 9789517684699 verkko)
  • Hiilamo, Heikki, Heikki Niemelä, Pertti Pykälä, Marja Riihelä & Reijo Vanne (2012): Sosiaaliturva ja elämänvaiheet. Juvenes Print – Tampereen yliopistopaino Oy. (ISBN 978-951-669-884-0 nidottu ISBN 978-951-669-885-7 verkko)
  • Metteri, Anna (2012): Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. Väitöskirja. (ISBN 978-951-44-8955-6 nidottu ISBN 978-951-44-8956-3 verkossa)
  • Määttä, Anne (2012): Perusturva ja poiskäännyttäminen. Väitöskirja. (ISBN 978-952-493-175-5 nidottu ISBN 978-952-493-176-2 verkossa)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Kirjallisuuteen ja luentoihin pohjautuva essee.
Arviointiperusteet:
Kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus