SKIAINAVO Suomen kielen aineopinnot (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Suomen kielen aineopinnoissa tarkastellaan suomen kielen käyttöä, vaihtelua ja kehitystä osana yhteiskunnallisia muutosprosesseja. Kielellisiä ilmiöitä lähestytään tutkivalla otteella. Opinnot vahvistavat valmiuksia soveltaa kielitieteellistä tietoa kieliasiantuntijuuden tarpeisiin.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Suomen kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää kielen dynaamisena ja vaihtelevana ilmiönä

- hahmottaa kielenkäytön sosiaalisena ja kulttuurisena toiminana

- osaa eritellä monikielistyvien yhteisöjen kielellisiä käytänteitä ja identiteettikysymyksiä

- tuntee erilaisia kielikäsityksiä ja kieliopin kuvauksia sekä niiden kehitystä

- tuntee valitsemansa erityisalan tutkimussuuntauksia ja peruskäsitteitä sekä osaa soveltaa niitä analysoidessaan erityyppisiä aineistoja

- osaa hakea, arvioida, tuottaa ja soveltaa kielitieteellistä tietoa kielikoulutuksen tai kieliasiantuntijuuden tarpeisiin

- tuntee tutkimusprosessin vaiheita ja kielitieteellisiä tutkimusmenetelmiä

- hallitsee tieteellisen kirjoittamisen käytänteitä ja osaa kirjoittaa ohjatusti suppeahkon tutkielman.

Rakenne

Valitse kaikki (35 op)