CAMMON Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Monialaisissa opinnoissa perehdytään perusopetuksessa opetettaviin aineisiin niin että opiskelija osaa soveltaa opittua tietoa opettajana toimiessaan perusopetuksen luokilla 1-6. Opintokokonaisuus koostuu perusopetuksen opetettavien aineiden opinnoista sekä kolmesta moduulista: 1) opetuksen ja oppimisen perusteet esi- ja perusopetuksessa, 2) monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja arviointi ja 3) eheyttävä opetus ja koonti. 

Osaamistavoitteet

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida perusopetuksen oppiaineiden opetusta luokilla 1-6 oppilaan kehitysvaiheen huomioiden ja ymmärtää moninaisten oppimisympäristöjen ja kontekstien merkityksen oppimiselle
  • tiedostaa oppiaineiden sisällölliset painoarvot ja soveltaa kullekin keskeisiä käsiterakenteita ja sisältöjä opetuskokonaisuuksien suunnittelussa tavoitteiden suuntaisesti
  • rakentaa pedagogisia oppimiskonteksteja ja soveltaa tulevaisuuden kansalaistaitoja näissä oppimisympäristöissä
  • hankkii valmiuksia soveltaa opetussuunnitelmaa poikkitieteellisesti.

Lisätietoja

Opintokokonaisuus toteutetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa luokanopettajien aikuiskoulutuksen opiskelijoille. 

Rakenne

Valitse kaikki (60 op)