CAMM5270 Kuvataiteen pedagogiikka (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • Pedagoginen osaaminen, vuorovaikutusosaaminen, moninaisuuteen liittyvä osaaminen, eettinen ja esteettinen osaaminen
 • Kuvataiteen oppimisprosessin tuntemus ja periaatteet
 • Opetuksen suunnittelu ja arviointi sekä työtavat ja materiaalit
 • Teknologian merkitys mediakuvan tekijänä ja käyttäjänä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kuvataiteen oppiaineen kokemuksellisen luonteen rakentumisen prosessina
 • kehittää kuvallista ajattelua ja havaintokykyä omassa ilmaisussa ja vuorovaikutuksessa ympäristöön
 • osaa luovasti käyttää teknologisia oppimisympäristöjä ja -työtapoja
 • ymmärtää visuaalisen kulttuurin merkityksen osana monilukutaitoa.
 • osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita työtapoja valitessaan
 • osaa käyttää taidemuseoita, näyttelyitä ja ympäristöä osana kuvataidekasvatusta
 • tuntee kuvataiteen materiaalit ja työtavat ja kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan oppiainetta perusopetuksessa

Oppimateriaalit

Erikseen sovittava oppimateriaali ja kirjallisuus.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suoritustavat: luennot, pienryhmätyöskentely ja oppimistehtävät. 1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 56 tuntia kontaktiopetusta ja 79 tuntia omatoimista työskentelyä.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään / sovitaan kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus