CAMM5010 Opetuksen ja oppimisen perusteet esi- ja perusopetuksessa (6 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • Opetussuunnitelman pedagoginen ja historiallis-yhteiskunnallinen näkökulma
 • opetussuunnitelman perusteet opetuksen suunnittelun lähtökohtana; johdonmukainen jatkumo, pedagoginen eheys, monipuoliset oppimisen ympäristöt
 • oppimisprosessin laatutekijät esi- ja alkuopetuksessa
 • kohtaamisen pedagogiikka ja oppilaantuntemus
 • inklusiivinen koulu; oppijan tuen järjestelmä, yleinen tuki
 • kodin ja koulun yhteistyöstä kasvatusvastuun jakamiseen


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja opetussuunnitelmien lähtökohtia historiallis-yhteiskunnallisissa yhteyksissä
 • omaa valmiuksia käyttää opetussuunnitelmaa opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin työvälineenä ja oppilaslähtöisten, monimuotoisten ja esteettömien oppimisympäristöjen järjestämisessä
 • ymmärtää oppilaan hyvinvointiin, kasvuun ja oppimiseen yhteydessä olevia oppimisprosessin laatutekijöitä
 • tunnistaa ja osaa nimetä pedagogisia toimintamalleja, jotka edistävät koulun muutosta kohti kaikille yhteistä koulua
 • omaa käsityksen esi- ja perusopetuksessa toteuttavasta yhteistyöstä
 • kykenee arvioimaan omaa oppimis- ja kasvatusnäkemystään ja peilaamaan sitä toimintaansa opettajana ja kasvattajana.

Lisätietoja

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen moduuli 1

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 46 tuntia kontaktiopetusta ja 116 tuntia omatoimista työskentelyä.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen, Esi- ja alkuopetuksen lähtökohtia (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen, Opetuksen ja oppimisen perusteet perusopetuksessa (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus