CAMM5300 Eheyttävä opetus ja koonti (6 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • Eheytetyn oppimiskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi oppilaiden kehitysvaiheet huomioiden
  • Oppilaslähtöistä pedagogiikkaa hyödyntävät työtavat ja autenttiset oppimisympäristöt
  • Yhteissuunnittelu työtapana
  • Erilaiset yhteistyökumppanit ja verkostot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • syventää osaamistaan opetuksen yhteissuunnittelusta ja toteutuksesta poikkitieteellisen integraation näkökulmasta
  • vahvistaa taitoaan ohjata oppilaita autenttisissa oppimisympäristöissä
  • kykenee yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan eheytettyjä kokonaisuuksia käytäntöön oppilaslähtöisesti
  • hahmottaa opetussuunnitelman kokonaisuutena laadukkaan opetuksen toteuttamiseksi
  • osaa hyödyntää erilaisia verkostoja 

Lisätietoja

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen moduuli 3

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 48 tuntia kontaktiopetusta ja 114 tuntia omatoimista työskentelyä.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen, koonti (0.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen, eheyttävä opetus (5.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus