CAMM5260 Musiikkikasvatus (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • näkökulmia musiikin oppimiseen ja merkitykseen
 • musiikki osana opetussuunnitelmaa ja koulun toimintakulttuuria
 • musiikin käsitteet ja musiikin opetuksen keskeiset työtavat
 • pianonsoiton ja vapaan säestyksen sekä koulu- ja bändisoittimien perusteita, yhteismusisointia ja musisoinnin ohjaamisen perusteita
 • luonnollisen äänenkäytön perusteita puheessa ja laulussa
 • musiikinteorian ja yleisen musiikkitiedon perusteita
 • tieto- ja viestintätekniikan välineitä ja resursseja musiikinopetuksessa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on syventänyt musiikkisuhdettaan, on kiinnostunut musiikista ja musiikkikasvatuksesta ja osaa kehittää perusopetuksen alaluokkien musiikkikasvatuksessa tarvittavia tietojaan, taitojaan ja asenteitaan
 • tuntee musiikin oppimisen prosessia ja monipuolisen musiikkitoiminnan mahdollisuuksia niin kehityksen ja oppimisen tukemisessa kuin osana koulun jokapäiväistä elämää
 • hahmottaa musiikin moninaisuuden ja musiikin osana kulttuuria, ja ymmärtää musiikillisen kulttuuriperinnön arvon ja osaa vaalia sitä opetuksessa
 • osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista, monipuolista ja kaikki oppilaat huomioivaa musiikkikasvatusta, jossa painottuvat elämyksellisyys, luovuus, osallistavuus ja yhteistoiminnallisuus
 • osaa rikastuttaa musiikinopetusta tieto- ja viestintätekniikan avulla.

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Kirjallisuus

 • Ahonen, K. 2004. Johdatus musiikin oppimiseen. Helsinki: Finn Lectura.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 53 tuntia kontaktiopetusta ja 82 tuntia omatoimista työskentelyä. Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus