CAMM5210 Suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka (7 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • opetussuunnitelma opetuksen suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohtana
 • oppimaan oppimisen taitoja, vuorovaikutus- ja tiedonhallintataitoja kehittävät oppimisympäristöt osana äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelua
 • mediakasvatus osana äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelua
 • suomi toisena kielenä -opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen
 • lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen ohjaaminen, lukustrategioita 
 • Ilmaisukasvatuksen menetelmien ja harjoitusten omakohtainen kokeminen sekä niiden käytön ymmärtäminen ja soveltaminen oppimisen ja kasvatuksen edistämisessä
 • Ilmaisukasvatuksen menetelmiä hyödyntävän oppimistilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • omaa tiedot ja taidot äidinkielen ja kirjallisuuden opettamisen tavoitteista ja sisällöistä niin, että hän pystyy omassa työssään herättämään oppilaiden kiinnostuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun
 • hallitsee äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelman ja soveltaa monipuolisia pedagogisia menetelmiä sen toteuttamiseen
 • tuntee lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen menetelmiä ja osaa soveltaa lukemisen ja tekstin tuottamisen strategioita
 • tiedostaa median aseman ja merkityksen yhteiskunnassa ja hyödyntää tätä tietoa äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • tuntee suomi toisena kielenä -opetuksen teoreettisia peruslähtökohtia ja soveltaa niitä opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 • tuntee ilmaisu- ja draamakasvatuksen peruskäsitteitä ja harjoituksia
 • omaksuu keinoja hyödyntää ilmaisukasvatuksen menetelmiä toiminnallisen, leikillisen, ilmaisullisen, luovan sekä eheytetyn oppimisen edistämiseksi
 • ymmärtää ilmaisukasvatuksen merkityksen oppilaiden vuorovaikutuksen ja ryhmädynamiikan edistämisessä.


Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Kirjallisuus

 • Lerkkanen 2006. Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa.
 • Toivanen 2015. Lentoon! Draama ja teatteri perusopetuksessa. Sanoma Pro.
 • Heikkinen 2010. Vakava leikillisyys. Draamakasvatusta opettajille. Kansanvalistusseura.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 72 tuntia kontaktiopetusta ja 117 tuntia omatoimista työskentelyä. Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen. Osa opintojaksosta voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta. Osa ilmaisukasvatuksen sisällöistä voidaan toteuttaa monialaisten opintojen moduuli 2 yhteydessä.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen, Ilmaisukasvatus (1.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen, äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogiikka (5.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus