CAMM5240 Katsomusaineiden pedagogiikka (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • perusopetuksen opetussuunnitelma, opetuksen lähtökohdat ja katsomusaineiden luonne perusopetuksen oppiaineena
  • katsomusaineiden opetuksen työtavat ja didaktiset kysymykset
  • katsomusaineiden tietoperustan hahmottaminen ja jäsentäminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää katsomusaineiden luonteen ja on omaksunut myönteisen ja arvostavan asenteen opetettavaa ainetta kohtaan
  • hallitsee oppiaineen perusasiat ja tuntee lapsen uskonnollisen ja eettisen kehityksen pääpiirteet, oppilaiden elämänkysymykset ja niiden merkityksen kasvuprosessissa sekä kykenee soveltamaan tätä tietoa opetuksessaan ja sen jatkuvassa kehittämisessä
  • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan oppilaan elämänkysymyksistä nousevia autenttisia, ongelmakeskeisiä, oppilasta motivoivia ja oppilaan ajattelua kehittäviä oppimisympäristöjä.

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 20 tuntia kontaktiopetusta ja 61 tuntia omatoimista työskentelyä. Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus