CAMM5220 Matematiikkakasvatus (6 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • matemaattisten tietojen ja taitojen hankkimis- ja omaksumisprosessit ja niiden ohjaaminen
 • matematiikan opetuksen suunnittelu, toteutus ja oppimisen arviointi
 • perusopetuksen opetussuunnitelmaan sisältyvät keskeiset matemaattiset käsitteet ja niiden väliset yhteydet
 • soveltamisen ohjaaminen ja monipuolistaminen
 • tutkiva oppiminen ja ongelmanratkaisu sekä matemaattisen ajattelun tukeminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan opetusta perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti
 • osaa valita matematiikan oppimisympäristöihin tarkoituksenmukaisia oppilasta motivoivia työtapoja ja opetusmenetelmiä sekä arviointimenettelyjä
 • ymmärtää ongelmalähtöisyyden merkityksen matemaattisen tiedon rakentamisessa ja matemaattisen ajattelun kehittämisessä
 • näkee matematiikan merkityksen oppilaan kasvuprosessissa: toisaalta matemaattisen tiedon mallintamisen arjessa, toisaalta yhteyden teoreettiseen matemaattiseen tietoon
 • osaa hyödyntää opetuksessa matematiikan ja muiden tieteenalojen yhteyksiä
 • osoittaa kiinnostusta matematiikan oppimiseen ja opettamiseen sekä oppimisympäristöjen kehittämiseen
 • uskaltaa kokeilla uutta, ajatella kriittisesti sekä pyrkii kehittämään omia matematiikan opetuksen käytänteitä ja arvioimaan niitä.

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 54 tuntia kontaktiopetusta ja 108 tuntia omatoimista työskentelyä. Osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävien tekeminen ja tentti.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus