CAMM5280 Käsityökasvatus (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • ainealueen tarkastelu oman opettajuuden näkökulmasta
 • tasa-arvoon ja oppiaineen muutokseen liittyvien ennakkokäsitysten analyysi
 • holistinen opetuksen suunnittelu, integrointimahdollisuudet sekä teemojen ja aihepiirien käyttö
 • opetuksen suunnittelu, valmistelu, toteutus ja arviointi
 • käsityön ainepedagogiikka, oppimateriaalit ja toimintaympäristöt
 • kokonainen käsityöprosessi omasta ja opettamisen näkökulmasta
 • käsityöllisten taitojen perusteiden kehittäminen
 • koneiden turvallinen käyttö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • tuntee käsityön opetussuunnitelman perusteet
 • kykenee opetussuunnitelman pohjalta suunnittelemaan ja toteuttamaan mielekkäitä opetuskokonaisuuksia
 • kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan peruskoulun käsityön opetusta eri näkökulmista.

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 34 tuntia kontaktiopetusta ja 74 tuntia omatoimista työskentelyä. Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus