CAMM5230 Ympäristöopin pedagogiikka (6 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • ympäristöopin tiedonalojen oppimisprosessien suunnittelu
  • ympäristöopin tiedonaloihin liittyvät havainnot ja aineistot, niiden tulkinta sekä esittämis- ja jakamistavat erityisesti tieto- ja viestintäteknologioita integroiden
  • ympäristöopin tiedonalojen keskeisten käsiterakenteiden ja ilmiöiden tarkastelu ainedidaktiikan näkökulmasta
  • ympäristöopin opetusta tukeva tiede- ja ympäristökasvatustoiminta
  • kestävän kehityksen näkökulma ympäristöopissa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • kykenee tukemaan oppilaan kasvua tutkivaksi ja toimivaksi kansalaiseksi, joka kokee ympäristöopin tiedonalat merkitykselliseksi itselleen.
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ympäristöopin opetusta perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti
  • osaa soveltaa oppimiskokonaisuuksien tavoitteen asettelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ympäristöopin tiedonaloille tyypillisiä opetusmuotoja ja työtapoja
  • kykenee kehittämään omaa osaamistaan ympäristöopin tiedonalojen perusilmiöiden ja käsiterakenteiden hallinnassa 

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa. 

Kirjallisuus

  • Juuti (toim.) 2016. Ympäristöoppia opettamaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 54 tuntia kontaktiopetusta ja 108 tuntia omatoimista työskentelyä.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus