CAMM5200 Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja arviointi (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • Erilaiset, laajentuneet ja autenttiset oppimisympäristöt sekä tieto- ja viestintäteknologian monipuolinen pedagoginen käyttö
  • Kriittinen näkökulma erilaisiin tekstimaailmoihin ja tiedonhankintaan ja -käsittelyyn sekä monilukutaito
  • Kokemuksellisuus, taiteelliset ja toiminnalliset työtavat eri tieteen- ja taiteenalojen piirissä
  • Monimediaisen kokonaisuuden toteuttaminen
  • Eheytetyn oppimiskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • näkee mahdollisuuksia erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä eri tiedonalojen opetuksessa, tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia oppimisessa ja osaa hyödyntää niitä suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • tutustuu erilaisiin tekstimaailmoihin ja tiedonhankintaan sekä hyödyntää eri tieteenaloille luonteenomaisia  tiedonhankinta- ja työskentelystrategioita monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
  • soveltaa ilmaisullisia, taiteellisia ja toiminnallisia työtapoja, ymmärtää niiden merkityksen ja kehittyy niiden hyödyntämisessä oppimisen suunnittelussa.
  • saa kokemuksia yhteistoiminnallisuudesta, monialaisesta oppimiskokonaisuudesta ja siihen liittyvistä keskeisistä käsitteistä
  • harjaantuu eheyttävän oppimisen ja sen toteutuksen sekä arvioinnin suunnittelussa erityisesti taito- ja taideaineita huomioiden.

Lisätietoja

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen moduuli 2

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 40 tuntia kontaktiopetusta ja 68 tuntia omatoimista työskentelyä.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen, Monialainen oppimiskokonaisuus kokien (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen, Monialainen oppimiskokonaisuus toteuttaen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus