CAMM5290 Liikuntakasvatus (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Lapsen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja hyvinvointi, liikunnan ja terveyden väliset yhteydet, liikkuminen ja ohjaaminen erilaisissa toimintaympäristöissä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • osaa tukea lapsen hyvinvoinnin kokonaisvaltaista kehitystä
  • tietää liikunnan merkityksen yksilön hyvinvoinnin ja terveyden osana
  • ymmärtää motorisen oppimisen perusteita koululiikunnassa
  • osaa hankkia tietoa siitä, miten oppiminen liikunnan toimintaympäristöissä tapahtuu
  • osaa suunnitella ja toteuttaa liikuntakasvatusta erilaisissa oppimisympäristöissä
  • tunnistaa liikunnassa ilmeneviä eriyttämisen tarpeita.

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 62 tuntia kontaktiopetusta ja 73 tuntia omatoimista työskentelyä. Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus