TAIATTERI Taidehistorian ja taidekasvatuksen aineopinnot valinnaisina opintoina (35+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan aineopinnot opiskelija
 • hallitsee taidehistorian ja taidekasvatuksen keskeiset tutkimussuuntaukset ja sisällöt
 • tuntee kuvataiteen historialliset vaiheet ja nykytaiteen suuntaukset
 • tuntee taidekasvatuksen keskeiset suuntaukset ja käytännöt
 • osaa soveltaa taidekasvatuksen teoriaa taide- ja kulttuurialan käytäntöihin eettistä harkintaa käyttäen
 • osaa soveltaa taidetta koskevaa teoreettista ja tutkimustietoa, hallitsee tiedonhaun perusteet ja tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet
 • hallitsee taiteen ja kulttuurin tutkimuksen tiedonhankinnan menetelmiä
 • osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkielman
 • osaa suunnitella ja arvioida taide- ja kulttuurialan toimintaa ryhmän jäsenenä
 • hallitsee taide- ja kulttuurialan työelämätaitoja ja tuntee taide- ja kulttuurialan työllistymismahdollisuuksia
 • tunnistaa oman asiantuntijuutensa
 • on valmis maisteriopintojen suorittamiseen.
Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimaansa oman alansa työtehtävissä. Hänellä on työelämässä tarvittavia ongelmanratkaisun, tiedonhaun ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja sekä eettistä harkintakykyä. Opiskelijalla on asiantuntijatehtävissä tarvittavia yhteistyö- ja viestintätaitoja. Hänellä on valmiuksia toimia monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä.

Rakenne

Valitse kaikki (35+ op)