TAIA121 Taiteentutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla käydään kattavasti läpi taiteentutkimuksen alan yleisimmin käytetyt keskeiset teoriat, tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat ja niiden aatehistorialliset taustat. Teorioita ja menetelmiä käsitellään myös soveltaen suhteessa käytännön tutkimukseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee taiteentutkimuksen alalla yleisesti käytetyt menetelmät, teoriat ja lähestymistavat
  • tuntee alan keskeisten teorioiden ja menetelmien historialliset taustat ja soveltuvuusalueet
  • osaa arvioida kriittisesti taiteentutkimuksen teorioita ja menetelmiä
  • osaa soveltaa alan teorioita ja menetelmiä perustellusti ja valikoiden omassa työssään.

Oppimateriaalit

Eisner, Elliot W.; Day, Michael D.: Handbook of Research and Policy in Art Education. London ; New York: Routledge 2004.

Waenerberg, Annika; Kähkönen, Satu: Taidetta tutkimaan: Menetelmiä ja näkökulmia. Jyväskylä: Kampus Kustannus 2012.

Hatt, Michael; Klonk, Charlotte: Art history: A critical introduction to its methods. Manchester : New York: Manchester University Press 2006.

Valitse Eisner & Dayn teoksesta yksi osio ja lue sen artikkelit tarkasti. Lue muiden osioiden artikkelit kursorisesti.

Lue Waernerberg & Kähkönen ja Hatt & Klonk kokonaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Oppimateriaalit:

Eisner, Elliot W.; Day, Michael D.: Handbook of Research and Policy in Art Education. London ; New York: Routledge 2004.

Waenerberg, Annika; Kähkönen, Satu: Taidetta tutkimaan: Menetelmiä ja näkökulmia. Jyväskylä: Kampus Kustannus 2012.

Hatt, Michael; Klonk, Charlotte: Art history: A critical introduction to its methods. Manchester : New York: Manchester University Press 2006.

Valitse Eisner & Dayn teoksesta yksi osio ja lue sen artikkelit tarkasti. Lue muiden osioiden artikkelit kursorisesti.

Lue Waernerberg & Kähkönen ja Hatt & Klonk kokonaan.

Opetus