TAIA1102 Esteettinen havaitseminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Taiteen keskeistä teoriaa esteettisen havaitsemisen näkökulmasta tarkasteltuna.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee keskeisiä taiteen nykyteorioita hyvin ja ymmärtää niiden merkityksen taiteentutkimukselle,
  • ymmärtää havaitsemisen monitasoisuuden ja osaa eritellä havaitsemista kriittisesti eri näkökulmista,
  • tunnistaa visuaalisuuteen liittyvät eettiset reunaehdot koskien kuvattuja, kuvaajia ja hallitsee julkaisukanavien kriittisen tarkastelun.

Kirjallisuus

  • Arnheim, Rudolf: Art and visual perception : a psychology of the creative eye. Berkeley, CA : London, University of California Press 2004.
  • Kemp, Martin: Structural intuitions : seeing shapes in art and science. Charlottesville : University of Virginia Press 2016.
  • Hopkins, David: After modern art, 1945-2017. Oxford, England : Oxford University Press 2018. Second edition.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus