HISAINERI Historian aineopinnot valinnaisina opintoina (40 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Avainteksti

Aineopinnoissa opiskellaan monipuolisesti historian tutkimuksen tekemistä, perehdytään lähteisiin ja syvennetään osaamista valinnaisilla historian opinnoilla.

Kuvaus

Aineopinnoissa perehdytään historiantutkimuksen eri osa-alueisiin, erilaisiin lähdeaineistoihin ja niiden käyttöön, sekä tutkimusmenetelmiin.

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, mitä teoriat ja menetelmät tarkoittavat ja osaa valita tutkimuskysymyksen kannalta relevantit menetelmät, teoriaviitekehykset ja aineistot

  • osaa hankkia tietoa monipuolisesti ja käyttää keskeisiä tiedonhankintavälineitä

  • on perehtynyt digitaalisen historiantutkimuksen mahdollisuuksiin

  • tuntee kotimaista ja kansainvälistä historiatieteellistä keskustelua ja kykenee osallistumaan siihen

  • on syvällisemmin perehtynyt valitsemiensa erikoistumisopintojen teemoihin ja laajentanut sisältöosaamistaan myös muissa opinnoissa.

Rakenne

Valitse kaikki (40+ op)