HISA1005 Kasvatuksen ja koulutuksen historia (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla syvennetään kasvatuksen ja koulutuksen historiaan ja niihin liittyviin käsitteisiin ja näkökulmiin ja opitaan soveltamaan niitä kriittisesti erilaisten kasvatusta ja koulutusta koskevien ilmiöiden tarkastelussa. 

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelija

 • on tutustunut kasvatuksen ja koulutuksen historian tutkimuksen keskeisiin suuntauksiin

 • on perehtynyt kasvatuksen ja koulutuksen historian perusteisiin pitkällä aikavälillä

 • on syventynyt tarkemmin johonkin kasvatuksen ja koulutuksen historian erityiskysymykseen

 • ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöiden olevan yhteydessä moniin poliittisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin


Suoritettuaan opintojakson kontaktiopetuksena opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan

 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan

 • hankkinut taitoa toimia uusissa tilanteissa


Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • harjaannuttanut ongelmanratkaisutaitojaan

 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan

 • hankkinut tiedon analysoinnin taitoja ja kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia


Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • harjaantunut tiedonhaussa ja tieteellisen tekstin kirjoittamisessa

 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan

 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä


Suoritettuaan opintojakson lukupiirinä opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan

 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan

 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan

 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Lisätietoja

Suoritustavat: Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät ja/tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus, kirjatentti (eTentti) tai lukupiiri. 

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op. Esseen ja lukupiirin kirjavalinnoista sovitaan etukäteen vastuuopettajien kanssa.

Kirjallisuus

 • Aubry, C., Geiss, M., Magyar-Haas, V. & Oelkers, J., Education and the State: International perspectives on a changing relationship (2014) (1op)
 • Tebbutt, M., Making Youth: A History of Youth in Modern Britain (2016) (1op)
 • Hanska, Jussi, et al. Huoneentaulun Maailma: Kasvatus ja Koulutus Suomessa Keskiajalta 1860-luvulle (2010) (2op)
 • Heikkinen, Anja, et al., Valistus Ja Koulunpenkki: Kasvatus Ja Koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle (2011) (3op)
 • Hutcheson, P. A., A people's history of American higher education. (2019) (1op)
 • Jouhki, E. Teinikuntatoiminnan sukupolvet : muistitietohistoria oppikoulujen koululaisliikkeestä 1950–1970-luvuilla (2020) (2op)
 • Michelsen, S. & Stenström, M., Vocational Education in the Nordic Countries: The Historical Evolution (2018) (1op)
 • Raftery, D & Clarke, M. (ed. by), Transnationalism, Gender and the History of Education (2017) (1op)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:
Ota yhteyttä tentaattoriin ja sovi esseen kirjoituksesta hänen kanssaan.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Voit tehdä tentin kahdella tavalla, joko eTenttinä tai verkkotenttinä. Mikäli teet eTentin, varaa aika Exam-järjestelmässä. Mikäli teet verkkotentin, sovi asiasta tentaattorin kanssa sähköpostilla.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: lukupiiri (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Katso tarkat suoritusohjeet Historian ja etnologian laitoksen verkkosivuilta ja sovi suorituksesta etukäteen tentaattorin kanssa.

Opetus