HISA1001 Aate- ja käsitehistoria, poliittinen kulttuuri (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tutustutaan aate- ja käsitehistorian sekä poliittisten kulttuurien tutkimuksen lähestymistapoihin ja Euroopan ja Suomen historian tärkeimpiin aatevirtauksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee aate- ja käsitehistorian tutkimuksen keskeiset menetelmälliset periaatteet
 • on tutustunut poliittisten kulttuurien historian tutkimuksen erilaisiin suuntauksiin
 • on syventynyt tarkemmin jonkin aikakauden aatevirtauksiin (esimerkiksi valistus, nationalismi, liberalismi, sosialismi, konservatismi, fasismi, demokratia)

Suoritettuaan opintojakson kontaktiopetuksena opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan
 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan
 • hankkinut taitoa toimia uusissa tilanteissa

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • harjaannuttanut ongelmanratkaisutaitojaan
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut tiedon analysoinnin taitoja ja kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • harjaantunut tiedonhaussa ja tieteellisen tekstin kirjoittamisessa
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Suoritettuaan opintojakson lukupiirinä opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan
 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Lisätietoja

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Lukupiirissä aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät.

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op. Esseen ja lukupiirin kirjavalinnoista sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Kirjallisuus

 • Baycroft, Timothy, Hewitson, Mark (toim.), What is a Nation? Europe 1789-1914 (2006) (2 op)
 • Hyrkkänen, Markku, Aatehistorian mieli (2002) (1 op)
 • Hyvärinen, Matti (toim.), Käsitteet liikkeessä: Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria (2003) (3 op)
 • Ihalainen, Pasi (ed.), Scandinavia in the Age of Revolution: Nordic Political Cultures, 1740-1820 (2011) (2 op)
 • Meinander, Henrik, Karonen, Petri, Östberg, Kjell (toim.), Kansanvallan polkuja. Demokratian kehityspiirteitä Suomessa ja Ruotsissa 1800-luvun lopulta 2020-luvulle. Helsinki: SKS 2018 (2 op)
 • Munck, Thomas, The Enlightenment: A Comparative Social History 1721 – 1794 (2002) (2 op)
 • Müller, Jan-Werner, Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth Century Europe (2011) (2 op)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Ota yhteyttä tentaattoriin ja sovi esseen kirjoituksesta hänen kanssaan.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Voit tehdä tentin kahdella tavalla, joko eTenttinä tai verkkotenttinä. Mikäli teet eTentin, varaa aika Exam-järjestelmässä. Mikäli teet verkkotentin, sovi asiasta tentaattorin kanssa sähköpostilla.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: lukupiiri (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Katso tarkat suoritusohjeet Historian ja etnologian laitoksen verkkosivuilta ja sovi suorituksesta etukäteen tentaattorin kanssa. 

Opetus