HISA5013 Historiallinen väkivaltatutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Järjestävä organisaatio:
Historian ja etnologian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla keskitytään erityisesti väkivaltaan, joka ei ole tapahtunut organisoitujen väkivaltakoneistojen toimesta. Painopistealueina ovat arjessa, instituutioissa ja läheisissä suhteissa tapahtunut ja kohdattu väkivalta . Opintojakso on osa monitieteistä Väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuutta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee väkivaltaa koskevan historiantutkimuksen keskeisimmät selitysmallit, teoriat ja lähdeaineistot
 • tunnistaa ja jäsentää väkivallan historiallisia ilmenemismuotoja ja niiden ominaispiirteitä
 • tiedostaa väkivallan sukupuolittuneisuuden
 • ymmärtää väkivallan ja sen muotojen yhteyden yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin arvoihin, rakenteisiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin
 • ymmärtää väkivallan alueellisen ja ajallisen muuttuvuuden

Suoritettuaan opintojakson kontaktiopetuksena opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan
 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan
 • hankkinut taitoa toimia uusissa tilanteissa

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • harjaannuttanut ongelmanratkaisutaitojaan
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut tiedon analysoinnin taitoja ja kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • harjaantunut tiedonhaussa ja tieteellisen tekstin kirjoittamisessa
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Suoritettuaan opintojakson lukupiirinä opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan
 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Lisätietoja

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Lukupiirissä aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät.

Esitietojen kuvaus

Avoimen yliopiston väkivaltatutkimuksen opintojen opiskelijoille suositellaan edeltäviksi opinnoiksi VVAA5001 Väkivaltatutkimus, johdanto (5 op) opintojaksoa.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia yksi kaikille pakollinen teos (Knepper 2015) sekä kaksi valinnaista teosta niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op. Esseen ja lukupiirin kirjavalinnoista sovitaan etukäteen vastuuopettajien kanssa.

Kirjatenttisuorituksessa kaikille pakollisena:

Knepper, P., Writing the History of Crime. (2015) (1 op)

Kirjatenttisuorituksessa lisäksi valinnaisena 2 seuraavista niin, että 5op tulee täyteen:

Bourke, J., Rape: A History from 1860 to the Present (2007/2015) (2op)

Roth, R., American Homicide (2009) (2op)

Koskivirta, A., The Enemy Within – Homicide and Control in Eastern Finland in the Final Years of Swedish Rule 1748–1808 (2003) (2op)

Strange, C.; Cribb, R.; & Forth, C.E. (Eds.), Honour, Violence and Emotions in History (2014) (2op)

Matikainen, O., Verenperijät – Väkivalta ja yhteisön murros itäisessä Suomessa 1500–1600-luvulla (2002) (2op)

Miettinen, R., Suicide, Law and Community in Early Modern Sweden (2019) (2op)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Essee: Ota yhteyttä tentaattoriin ja sovi esseen kirjoituksesta hänen kanssaan.

Lukupiiri: Katso tarkat suoritusohjeet Historian ja etnologian laitoksen verkkosivuilta ja sovi suorituksesta etukäteen tentaattorin kanssa. 

Opetus