HISA1004 Kansainvälisten suhteiden historia (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan kansainvälisten suhteiden ja kansainvälisen järjestelmän historiaan pitkällä aikavälillä ja perehdytään etenkin 1900-lukuun.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

• on perehtynyt kansainvälisten suhteiden ja kansainvälisen järjestelmän historian peruspiirteisiin pitkällä aikavälillä

• on syventynyt tarkemmin kansainvälisten suhteiden ja kansainvälisen järjestelmän historian kehitykseen 1900-luvulla ja sen jälkeen

• ymmärtää kansainvälisten suhteiden historian poliittisia, maantieteellisiä, taloudellisia ja kulttuurillisia ulottuvuuksia

• on tietoinen kansainvälisten suhteiden historian tutkimuksen menetelmien tarjoamista mahdollisuuksista ja haasteista

Suoritettuaan opintojakson kontaktiopetuksena opiskelija on lisäksi

• saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan

• kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan

• hankkinut taitoa toimia uusissa tilanteissa

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

• harjaannuttanut ongelmanratkaisutaitojaan

• kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan

• hankkinut tiedon analysoinnin taitoja ja kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

• harjaantunut tiedonhaussa ja tieteellisen tekstin kirjoittamisessa

• kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan

• hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Suoritettuaan opintojakson lukupiirinä opiskelija on lisäksi

• saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan

• kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan

• kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan

• hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Lisätietoja

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Lukupiirissä aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät.

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op. Esseen ja lukupiirin kirjavalinnoista sovitaan etukäteen vastuuopettajien kanssa.

Kirjallisuus

  • Anthony Best, Jussi M. Hanhimäki, Joseph A. Majolo & Kirsten E. Schulze, International History of the Twentieth Century and Beyond (3rd revised edition, 2014) (3 op)
  • Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500-2000 (2017) (3 op)
  • Mikkonen, S. & Koivunen, P. Beyond the Divide. Entangled Histories of Cold War Europe (2015) (2op)
  • Glenda Sluga & Patricia Clavin (toim.), Internationalisms: A Twentieth Century History (2017) (2 op)
  • Marc Trachtenberg, The Craft of International History: A Guide to Method (2006) (2 op)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:
Ota yhteyttä tentaattoriin ja sovi esseen kirjoituksesta hänen kanssaan.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: lukupiiri (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Katso tarkat suoritusohjeet Historian ja etnologian laitoksen verkkosivuilta ja sovi suorituksesta etukäteen tentaattorin kanssa.

Opetus