HISA1008 Luonto ja ympäristö (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Järjestävä organisaatio:
Historian ja etnologian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opinjaksossa perehdytään siihen, miten ihminen on elänyt vuorovaikutuksessa luonnon kanssa ja muuttanut globaalia ympäristöä. Ihminen ei ole erillinen osa luontoa ja ympäristöä, vaan osa sitä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


 • ymmärtää ihmisen ja luonnon muuttuvan suhteen erilaisissa historiallisissa konteksteissa ja eri näkökulmista

 • tuntee historiantutkimuksen mahdollisuudet syventää tietoa ihmisen luontosuhteen kehityksestä

 • ymmärtää ympäristökeskeisen ajattelun ja toiminnan suhteen pitkällä aikavälillä

 • tunnistaa kansallispuistot osana globaalia ympäristöä

 • käsittää ympäristön/metsäluonnon ja ihmisen vuorovaikutussuhteen

 • osaa vertailla Pohjois-Euroopan valtioiden metsätalouden historiaa tiedostaen kehittyvän ympäristötietoisuuden


Suoritettuaan opintojakson kontaktiopetuksena opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan

 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan

 • hankkinut taitoa toimia uusissa tilanteissa


Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • harjaannuttanut ongelmanratkaisutaitojaan

 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan

 • hankkinut tiedon analysoinnin taitoja ja kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia


Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • harjaantunut tiedonhaussa ja tieteellisen tekstin kirjoittamisessa

 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan

 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä


Suoritettuaan opintojakson lukupiirinä opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan

 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan

 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan

 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä


Lisätietoja

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Lukupiirissä aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät.

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op. Esseen ja lukupiirin kirjavalinnoista sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Kirjallisuus

 • Maailman ympäristöhistoria. Hughes, J. Donald (suomentanut Jyrki Vainonen) (2008) (3 op)
 • Civilizing Nature. National Parks in Global Historical Perspective. Edited by Bernhard Gissibl, Sabine Höhler and Patrick Kupper. (2015) (2op)
 • Ihminen ja metsä. Kohtaamisia arjen historiassa 1 & 2. Heikki Roiko-Jokela (toim.), Jaana Luttinen, Erkki Laitinen, Janne Haikari (2012) (3op)
 • Managing Northern Europe's Forests. Histories from the Age of Improvement to the Age of Ecology. Edited by K. Jan Oosthoek and Richard Hölzl. (2018) (2op)
 • The Environment and World History. Edited by Edmund Burke III, Kenneth Pomeranz (2009) (3op)
 • The Basic Environmental History. Editors: Agnoletti, Mauro, Neri Serneri, Simone (2014) (2op)
 • Suomen ympäristöhistoria 1700-luvulta nykypäivään. Toimittajat: Ruuskanen, Esa; Schönach, Paula; Väyrynen Kari (2021) (2op)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:
Ota yhteyttä tentaattoriin ja sovi esseen kirjoituksesta hänen kanssaan.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:
Voit tehdä tentin kahdella tavalla, joko eTenttinä tai verkkotenttinä. Mikäli teet eTentin, varaa aika Exam-järjestelmässä. Mikäli teet verkkotentin, sovi asiasta tentaattorin kanssa sähköpostilla.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: lukupiiri (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Katso tarkat suoritusohjeet Historian ja etnologian laitoksen verkkosivuilta ja sovi suorituksesta etukäteen tentaattorin kanssa.

Opetus