HISA1006 Kriisit ja yhteiskuntien muutos (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Järjestävä organisaatio:
Historian ja etnologian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kriisi on yksi historiantutkimuksen peruskäsite, jonka avulla on jäsennetty tapahtumia, murroksia ja historian käännekohtia. Opintojaksolla syvennytään kriisien historiaan ja niihin liittyviin käsitteisiin ja näkökulmiin ja opitaan soveltamaan niitä kriittisesti erilaisten historiallisten ilmiöiden tarkastelussa. 

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • Tunnistaa kriisin käsitteen muutokset valistuksen ajalta nykypäivään
 • Osaa kriittisesti arvioida kriisin suhdetta yhteiskunnalliseen muutokseen
 • Tunnistaa talouden kriisien vaikutuksen yhteiskuntiin, organisaatioihin ja yksilöihin
 • Osaa tarkastella kriisin käsitteen poliittisuutta sekä historiallisesti että tänään
 • Ymmärtää, miten käsitteellä kriisi rakennetaan historiografisia narratiiveja
 • Osaa eritellä erilaisia kriisityyppejä/typologioita

Suoritettuaan opintojakson kontaktiopetuksena opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan
 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan
 • hankkinut taitoa toimia uusissa tilanteissa

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • harjaannuttanut ongelmanratkaisutaitojaan
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut tiedon analysoinnin taitoja ja kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • harjaantunut tiedonhaussa ja tieteellisen tekstin kirjoittamisessa
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Suoritettuaan opintojakson lukupiirinä opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan
 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Lisätietoja

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Lukupiirissä aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät.

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op. Esseen ja lukupiirin kirjavalinnoista sovitaan etukäteen vastuuopettajien kanssa.

Kirjallisuus

 • Richard Overy, The Inter-War Crisis (2nd ed. 2007) (1op)
 • Kobrak, C., & Wilkins, M. (Eds.) History and Financial Crisis: Lessons from the 20th century (2014) (1op)
 • Figes, Orlando: Revolutionary Russia, 1891-1991. A History (2014) (2op)
 • Tepora, Tuomas, et al. Rikki revitty maa: Suomen sisällissodan kokemukset ja perintö. (2018) (2op)
 • Kivimäki, Ville, Hytönen, Kirsi-Maria (toim.), Rauhaton rauha (2015) (2op)
 • Parker, Geoffrey, Global Crisis (2013) (3op)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Opiskelija valitsee itse esseen aiheen, ja keskustelee siitä kurssin vastuuopettajan kanssa. Esseessä käytettävä kirjallisuus EI ole sama kuin kirjatenttien teokset. Esseen aihe määrittää käytettävän kirjallisuuden, joka pohjautuu aiheen kannalta keskeiseen tutkimuskirjallisuuteen.

Lisätietoja esseen muodosta, tyyliseikoista yms. löydät Historian ja etnologian laitoksen sivulta: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/hela/opiskelu/opiskeluohjeet/ohjeet-esseen-kirjoittamiseen

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:
Voit tehdä tentin kahdella tavalla, joko eTenttinä tai verkkotenttinä. Mikäli teet eTentin, varaa aika Exam-järjestelmässä. Mikäli teet verkkotentin, sovi asiasta tentaattorin kanssa sähköpostilla.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: lukupiiri (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Katso tarkat suoritusohjeet Historian ja etnologian laitoksen verkkosivuilta ja sovi suorituksesta etukäteen tentaattorin kanssa.

Opetus