Terveystieteiden kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Terveystieteiden kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Terveystieteiden kandidaatintutkinnon suorittanut opiskelija tunnistaa ihmisten ja yhteisöjen terveyteen, toimintakykyyn ja fyysiseen aktiivisuuteen eri elämänvaiheissa vaikuttavia tekijöitä ja hän tietää minkälaisilla toimilla näihin tekijöihin voidaan vaikuttaa. Kandidaatti kykenee analysoimaan tiedon luotettavuutta, sekä pystyy seuraamaan ja arvioimaan terveyteen ja liikuntaan liittyvää yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa. Kandidaatti kykenee toimimaan terveys-, liikunta- ja sosiaalialan suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtävissä osana asiantuntijaryhmää. Kandidaatilla on valmiudet kehittää itseään ja hän on motivoitunut toimimaan muuttuvassa yhteiskunnassa. Kandidaatilla on valmius alan maisteriohjelmiin Suomessa ja ulkomailla.

Osaamistavoitteet

Terveystieteiden kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee laaja-alaisesti ihmisen biologiseen ja psykologiseen kasvuun, kehitykseen ja vanhenemiseen sekä terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä tekijöitä eri ikävaiheissa.
  • osaa arvioida millaisilla toimilla terveyteen ja toimintakykyyn voidaan vaikuttaa yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla eri ikävaiheissa.
  • tietää ja osaa kuvata yleisimmät terveysriskit ja kansansairaudet sekä fyysisen aktiivisuuden ja muiden elintapojen vaikutuksen niiden ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa eri ikävaiheissa.
  • ymmärtää tieteellisen tiedon luonteen ja osaa erottaa tieteellisen tiedon arki- ja uskomustiedosta.
  • osaa hankkia tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa tietoa terveystieteiden olennaisimmista tiedonhankinnan lähteistä sekä arvioida tiedon luotettavuutta.
  • hallitsee tutkimuksen teon ja tutkimusaineiston analysoinnin perusteet.
  • osaa esittää ja perustella asiansa kirjallisesti ja suullisesti myös vieraalla kielellä.
  • osaa kuvata terveyttä edistävien projektien suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin vaiheet sekä projektihallinnan perusteet. 
  • tuntee tieteellistä ja asiantuntijatoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet ja osaa toimia niiden mukaisesti.
  • hahmottaa oman roolinsa asiantuntijana terveys-, liikunta- ja sosiaalipalvelujen parissa eri sektoreilla ja on motivoitunut ylläpitämään sekä kehittämään omaa osaamistaan.

Rakenne

Valitse kaikki (88+ op)