LBIP1001 Solu- ja molekyylibiologian perusteet (liikunta- ja terveystieteissä) (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssilla tutustutaan liikunta- ja terveystieteilijän kannalta olennaisimpiin solu- ja molekyylibiologian perusteisiin.

Kuvaus

1. Solun perusrakenne ja tärkeimmät biomolekyylit

2. Geneettinen informaatio ja sen luenta proteiiniksi

  • (DNA:sta proteiiniksi: transkriptio ja translaatio eli proteiinisynteesi sekä proteiinien hajotus)

3. Genetiikka ja epigenetiikka

4. Solujen sisäinen viestintä ja kommunikointi

  • (liikunta- ja terveysvasteiden ja adaptaatioiden molekylaarinen perusta)

5. Energia-aineenvaihdunta: makromolekyylien katabolia ja anabolia

6. Soluista kudoksiksi:

  • Miten soluista rakentuu kudokset, solujen ja solujen tukirangan perustoiminnat (solukalvot ja kalvopotentiaali, aktiopotentiaali, lihassupistus, solujen tukirangan merkitys jne.)

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija osaa:

· kertoa solujen tärkeät biomolekyylit ja miten ne liittyvät solujen toimintaan

· kuvailla solujen perusrakenteet ja toiminnan pääperiaatteet

· selittää perimän rakenteen ja toiminnan peruskäsitteet ja merkityksen

· kuvailla geneettisen informaation luennan perusteet

· kertoa miten geenien luenta etenee proteiinisynteesiin

· esittää aerobisen ja anaerobisen energia-aineenvaihdunnan ja makromolekyylien anabolian ja katabolian perusperiaatteet

· selittää perusteet solujen ja kudosten kommunikoinnille

· toimia liikunta- ja terveysalalla käyttäen tarvittaessa solu- ja molekyylibiologian peruskäsitteistöä

Lisätietoja

1. vuoden syksy. Sl 2021 Luennot ovat Zoomissa livenä ja ne tallennetaan. Luentotallenteet tulevat Moodleen viimeistään luentoa seuraavana päivänä.

Oppimateriaalit

Oheislukemistolla kurssilla muuta kirjallisuutta ja videomateriaalia kuten:

http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/ (n. 50 s)

Heino ja Vuento: Biokemia ja solubiologia. (yht. n. 10 s)

  • Genomin rakenne ja geenien ilmentyminen s 187-196 =10 s


Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus