FTEM1001 Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Kuntoutuksen keskeiset käsitteet, paradigmat, epistemologiset, ontologiset ja metodologiset lähtökohdat
Kuntoutuksen kansalliset ja kansainväliset ajankohtaiset ohjelmat
Moniammatillinen kuntoutus ja kuntoutustutkimus
Kuntoutuksen tutkimuksen tieteenalat ja tutkimussuuntaukset

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvata toimintakyvyn ja monitieteisen kuntoutuksen keskeiset käsitteet, kuntoutuksen paradigmat sekä epistemologiset, ontologiset ja metodologiset lähtökohdat.

  • arvioida kuntoutuksen keskeisiä toimintaohjelmia ja strategioita sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita kuntoutuksen kehittämiseksi.

  • hyödyntää monitieteisen ja moninäkökulmaisten kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämismenetelmiä kuntoutuksen kehittämisessä

Oppimateriaalit

Järvikoski, A. 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriö 2013:43. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3457-3

Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. 2016. Kuntoutuminen. EAN/tuotenumero: 9789516564640

Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. STM raportteja ja muistioita 2017. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160273

Rehabilitation 2030 - A call for action. https://www.who.int/disabilities/care/Rehab2030MeetingReport2.pdf?ua=1 WHO 2017.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät.
Arviointiperusteet:
Arviointikriteerien mukaisesti suoritetut oppimistehtävät
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus