TTIY1005 Projektikurssi (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

A. Projektin määrittely ja projektityön ominaispiirteet

 • Mikä on projekti?
 • Projektinhallinnan osa-alueet
 • Projektityön haasteita
 • Projektityön ominaispiirteitä omalla tieteenalalla

B. Projektisuunnitelman laatiminen ja arviointi

 • Projektinhallinnan periaatteiden soveltaminen suunnitelman valmistelussa

C. Projektiosaamisen tunnistaminen

 • Itsearviointi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Ymmärtää projektityön perusteet ja ominaispiirteet
 • Osaa kuvata projektiorganisaation sekä projektinhallinnan lähtökohtia ja haasteita
 • Osaa laatia työryhmässä projektisuunnitelman
 • Osaa arvioida projektisuunnitelmassa tehtyjä valintoja
 • Osaa arvioida omaa projektiosaamistaan ja sen kehittymistä

Oppimateriaalit

Videoidut asiantuntijahaastattelut projektityöskentelystä hyvinvointi- ja terveysalalla

Muu opintojaksolla jaettu materiaali

Kirjallisuus

 • Mäntyneva, M. 2016. Hallittu projekti. Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen. Kauppakamari (158 sivua) TAI Wysocki, R. K. (2019). Effective Project Management, 8th Edition. John Wiley & Sons, Incorporated. ProQuest Ebook Central (Luvut 1-5; 149 sivua)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opiskelumateriaaleihin ja asiantuntijahaastatteluihin perehtyminen sekä Moodle-tentti (1 op) + projektisuunnitelma ja projektiosaamisen itsearviointi (1 op).
Arviointiperusteet:
Hyväksytty Moodle-tentti, projektisuunnitelma ja itsearviointi
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus