LTKP1001 Elimistön toiminta levossa ja kuormituksessa (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö


Tavoitteena on perehtyä terveen elimistön fysiologiaan ja kuormitusfysiologian perusteisiin sekä fyysisen kunnon ja suorituskyvyn osatekijöihin ja niiden harjoittamiseen.
 • hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenne ja toiminta
 • autonominen hermosto
 • energiantuotto ja nestetasapaino
 • elimistön nestetasapaino ja lämmönsäätely
 • elintoimintojen humoraalinen säätely.
 • elimistön fyysinen kuormittaminen
 • syke ja verenpaine kuormituksen aikana
 • kuormituksen kokeminen
 • sykevälivaihtelu
 • fyysisen harjoittelun ja sen suunnittelun perusperiaatteet
 • fyysisen kunnon arvioinnin ja testaamisen perusteet


Suoritustavat

Luennot 30 t

Harjoitukset 15 t

Itseopiskelu 55 t


Arviointiperusteet

Luentotentti 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee fysiologian ja kuormitusfysiologian peruskäsitteet

 • osaa määritellä terveen elimistön elinten ja elinjärjestelmien rakenteet ja toimintaperiaatteet levossa ja kuormituksessa

 • selittää hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan periaatteet ja niiden yhteyden suorituskykyyn ja harjoitteluun

 • tietää näiden toimintojen säätelymekanismit ja niiden keskinäiset suhteet painottuen erityisesti liikunnan kannalta keskeisiin elinjärjestelmiin   

Lisätietoja

Kevään kurssi

Kirjallisuus

 • Juhani Leppäluoto, Hannu Rintamäki, Olli Vakkuri, Heidi Vierimaa, Timo Lauri 2019. Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan. 9., uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki (ss. 49-50, 123-346, 399-404) (230 s) ISBN: 978-952-63-5311-1
 • Natunen, P. Fysiologian luentomoniste, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014.
 • Natunen,P. Kuormitusfysiologian luentomoniste. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014.
 • Delavier, F. 2013 Lihaskuntoharjoittelu ja venyttely (4. uudistettu suomenkielinen painos). Suomi: VK-Kustannus (192 s.).
 • McArdle, W. D., Katch, F. I. & Katch V.L (2007, 2009 tai 2015) Exercise Physiology, Energy, Nutrition and Human Performance. Baltimore, ML, USA: Lippincott Williams & Wilkins (117-175, 227-247, 269-353, 462-490 ja 506-524, yht. noin 200s).

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Elimistön toiminta levossa ja kuormituksessa (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus