TTIP1003 Vanheneminen ja kansanterveys (4 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Gerontologia ja kansanterveys tieteenalana

Gerontologian teoreettiset perusteet

Väestönmuutos ja työelämä

Ikä, vanheneminen, sairastavuus, toimintakyky ja kuolleisuus

Vanhuus ja ageismi

Ikääntyvän väestön terveyden ja toimintakyvyn arvioiminen ja edistäminen

Aktiivisena vanheneminen

Ympäristön ja teknologian merkitys vanhusten hyvinvoinnille

Yksinäisyys, mieliala ja hyvinvointi vanhuudessa


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata vanhenemisen väestötasoisena ilmiönä

  • tietää gerontologian peruskäsitteet

  • osaa kuvata väestön ikääntymisen yhteiskunnallisia ja kansanterveydellisiä vaikutuksia

  • ymmärtää vanhuuden elämän luonnollisena osana ja osaa suhtautua kriittisesti stereotyyppisiin vanhuuskäsityksiin

  • osaa nimetä iäkkään väestön terveyden ja hyvinvoinnin mittareita yksilö- ja väestötasolla ja tietää niiden käytön periaatteet

  • osaa selittää toimintakyvyn käsitteen ja nimetä toimintakyvyn arviointimenetelmiä

  • ymmärtää ikääntyvän väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen periaatteet väestötasolla

Kirjallisuus

  • Rantanen, T., Kokko, K., Sipilä, S. ja Viljanen, A. (toim.) 2022 Gerontologia. 5. painos. Helsinki: Duodecim. Osat: 1 Gerontologinen tutkimus, 4 Yksilön psykologinen vanheneminen, 5 Ikääntyvä ihminen oman hyvinvointinsa edistäjänä, 6 Gerontologinen asiantuntijuus palvelujärjestelmässä. Yht. 331 s.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen luennoille (20h), itsenäinen opiskelu, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen.
Arviointiperusteet:
Tentti 100% (kirja 50% ja luennot 50%)
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus