CKSSYV Kasvatustieteen syventävät opinnot (60 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Syventävien opintojen keskiössä ovat kasvatustieteiden keskeiset sisällöt luokanopettajien aikuiskoulutuksen näkökulmasta. Opintokokonaisuudessa syvennytään erityisesti seuraaviin painoaloihin: opettaja kasvun ja oppimisen ohjaajana, koulu ja opettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä opettaja työnsä asiantuntijana. Syventävät opinnot muodostuvat sisältöopinnoista, tutkimusmenetelmäopinnoista, pro gradu -tutkielmasta ja sen tekemistä tukevista seminaareista sekä yhdestä opetusharjoittelusta.

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija:
  • on muodostanut kokonaiskuvan ihmisen kasvusta, kehityksestä ja kasvu- ja oppimisympäristöstä, kasvatuksen muodoista ja koulutusjärjestelmistä sekä rakentanut johdonmukaisesti omaa kasvatusfilosofiaansa
  • osaa tunnistaa, eritellä, ratkaista ja arvioida asiantuntija-alueeseensa liittyviä tieteellisiä ja käytännöllisiä ongelmia ottaen huomioon ratkaisujen kasvatukselliset, eettiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset
  • osaa toimia tehtäväalueensa kehittämiseksi ja hankkia jatkuvasti tehtäväalueella tarvittavaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa
  • omaa tieteellisen jatkokoulutuksen edellyttämät valmiudet.

Lisätietoja

CKSSYV Kasvatustieteen syventävät opinnot (60 op) eivät sisällä opettajan pedagogisia opintoja. Kokonaisuus on tarkoitettu luokanopettajien aikuiskoulutuksen opiskelijoille, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet opettajan pedagogiset opinnot (60 op).  

Rakenne

Valitse kaikki (60 op)