VKTAINERI Varhaiskasvatustieteen aineopinnot valinnaisina opintoina (35+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

monitieteinen lapsuudentutkimus; kehitysteoriat; leikin teoriat ja leikin merkitys oppimisessa; lapsen kehityksen ja oppimisen ongelmat ja tuki; ryhmäilmiöt; pedagoginen asiantuntijuus; varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat; pedagoginen suunnittelu, ohjaus ja arviointi; kasvatusyhteistyö; pedagoginen kehittämistyö; laadullisen ja määrällisen tutkimuksen lähestymistavat ja perusoletukset; tutkimusetiikka; tutkimusprosessin vaiheet; empiirinen tutkielma;

Osaamistavoitteet

Varhaiskasvatustieteen aineopinnoissa laajennetaan ja syvennetään perusopinnoissa omaksuttuja tietoja, taitoja ja osaamista. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee keskeiset lapsen kehityksen tukemisen periaatteet

  • ymmärtää lapsuuden ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan yhteiskunnalliset ja kulttuuriset lähtökohdat

  • osaa ottaa toimintansa lähtökohdaksi lasten oikeudet, osallisuuden, kulttuurisen moninaisuuden ja lasten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät

  • ymmärtää työyhteisön ryhmäilmiöitä ja osaa käyttää laaja-alaisia vuorovaikutustaitoja

  • hallitsee varhaiskasvatuksen tutkimuksessa käytettävän käsitteistön

  • osaa hankkia, arvioida ja soveltaa varhaiskasvatusta koskevaa tieteellistä tietoa

  • tuntee keskeiset varhaiskasvatuksen tutkimustraditiot ja tiedonhankintamenetelmät sekä osaa laatia ohjatusti tieteellisen tutkielman 

Esitietojen kuvaus

kasvatustieteen, varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot

Lisätietoja

Varhaiskasvatustieteen aineopinnot eivät tuota varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta. Lisätietoa varhaiskasvatustieteen aineopinnoista.

Rakenne

Valitse väh. 35 op