VKTA4200 Proseminaari (9–10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tutkimusprosessin vaiheet, tiedon hankinta, empiirinen tutkielma (ei pelkkä kirjallisuuskatsaus), tieteellinen viestintä, tutkimusetiikka, tieteellinen argumentointi 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • etsiä ja käyttää tutkimusaiheeseensa liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
  • eritellä tutkimusprosessin kulun ja tutkimuksen teon vaiheet
  • soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä empiirisen aineiston keruuseen ja analysointiin
  • toteuttaa pienimuotoisen empiirisen tieteellisen tutkimuksen
  • laatia tutkimusraportin tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti
  • perustella omia valintojaan ja arvioida muiden tekemiä valintoja tieteellisessä keskustelussa 

Esitietojen kuvaus

Opintojaksot KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät ja KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät on suoritettava viimeistään VKTA4200 Proseminaarin aikana. Opintojakson aikana tulee suorittaa LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) -verkko-opintojakso, jonka järjestää Avoimen tiedon keskus.

Oppimateriaalit

HIRSJÄRVI, S., REMES, P. & SAJAVAARA, P. (2016 tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi;
KNIIVILÄ, S., LINDBLOM-YLÄNNE, S. & MÄNTYNEN, A. (2017). Tiede ja teksti.
sekä muu opetuksessa käytettävä materiaali. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja proseminaaritutkielman hyväksytty suorittaminen.
Arviointiperusteet:
proseminaaritutkielma.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (9–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus