VKTA1015 Varhaiserityiskasvatuksen pedagogiikka (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

lapsen kehityksen ja oppimisen haasteet ja tuki, inklusiivinen varhaiskasvatusinklusiivinen pedagogiikka

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  •  hallitsee perustiedot yleisimmistä lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvistä haasteista ja niiden tukemisesta 
  •  osaa tarkastella kehityksen ja oppimisen haasteita yksilön, ympäristön ja vuorovaikutuksen näkökulmasta sekä tuntee keskeisiä tukemisen tapoja kyseisissä haasteissa 
  •  tietää inklusiivisen pedagogiikan keskeiset piirteet ja ymmärtää mitä ne tarkoittavat käytännössä       

Oppimateriaalit

Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen, M-L. & Siiskonen, T. (toim.) 2019. Oppimisen vaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. (Soveltuvin osin) 

Pihlaja, P. & Viitala, R. 2019. Varhaiserityiskasvatus. Jyväskylä: PS-Kustannus. (Luvut 1-3, 5-8, 10-11 ja 15) 

Sandberg, E. 2021. Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Artikkeleita sopimuksen mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Varhaiskasvatuksen opiskelijat valitsevat suoritustavan 1.
Arviointiperusteet:
Osallistuminen kontaktiopetukseen (luennot ja demot), tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
International students choose mode of completion 2
Arviointiperusteet:
Participation in teaching (lectures), active participation in study circle and completing learning assignments. The assessment is based on learning assignments.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Uusintatentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta