VKTA3005 Harjoittelu: tutustuminen varhaiskasvatukseen toimintaympäristöihin (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt, varhaiskasvatuslaki, VASU, moniammatillisen työyhteisön henkilöstörakenne ja tehtäväkuvat


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • tutustuu varhaiskasvatuksen toimintaympäristöihin ja niiden yhteiskunnalliseen merkitykseen
  • tiedostaa varhaiskasvatuksen lainsäädännön ja pedagogiikkaa ohjaavat asiakirjat
  • hahmottaa teoreettisen tiedon ja omien havaintojen kautta varhaiskasvatuksessa vaadittavaa osaamista, asiantuntijuutta ja kehittämistyötä

Lisätietoja

Tämä opintojakso yhdessä KLAA4100 Tutkimukseen perehtymisen 5 op kanssa korvaa aineopintojen proseminaarin. Jos opiskelijan tavoitteena on hakea opiskelijaksi varhaiskasvatuksen kandidaattiohjelmaan, suositellaan VKTA4200 Proseminaarin ja LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet-kurssin (yht. 10 op) suorittamista.

Oppimateriaalit

Varhaiskasvatuslaki 540/2018.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (OPH 2018).
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (OPH 2014).
Helenius, A., Karila, K., Munter, H., Mäntynen, P. & Siren-Tiusanen, H. (toim.) 2001. Pienet päivähoidossa: alle kolmivuotiaiden varhaiskasvatuksen perusteita. Helsinki: WSOY.
Hujala, E. & Turja, L. (toim.) 2017. Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. 
Karila, K. & Lipponen, L. 2016. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.

Koivula, Siippainen, Eerola-Pennanen (toim.) 2017. Valloittava Varhaiskasvatus. Tampere: Vastapaino. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun ja harjoitteluraportin laatiminen.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu harjoitteluraportttiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus