VKTA1029 Pedagoginen asiantuntijuus ja tiimijohtajuus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

pedagoginen asiantuntijuus ja ammatti-identiteetti, tiimin pedagoginen johtajuus ja laatu, jatkuva oppimisen tukeminen työyhteisössä, ryhmäilmiöt, yhteisön hyvinvointi, työsuojelu, ammatillinen vuorovaikutus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • osaa jäsentää oman pedagogisen toimintansa perustana olevia kasvatusfilosofisia ja teoreettisia lähtökohtia sekä johtaa niistä omaa kasvatus- ja opetustyötä linjaavia ja ohjaavia periaatteita 
  • tiedostaa pedagogisen johtamisen perustehtävät varhaiskasvatustyössä sekä opettajan roolin tiimin pedagogisena johtajana 
  • ymmärtää ammatillisen vuorovaikutuksen periaatteita ja jatkuvan oppimisen merkityksen yksilö- ja yhteisötasolla 
  • kykenee omalla toiminnallaan edistämään yhteisön hyvinvointia sekä tunnistaa työsuojelun merkityksen 
  • kykenee kehittämään ja arvioimaan pedagogista toimintaa työyhteisössä ja edistää pedagogisen asiantuntijuuden kehittymistä yksilö- ja yhteisötasolla 

Oppimateriaalit

Fonsen, E., Koivula, M., Korhonen, R. & Ukkonen-Mikkola, T. 2021. (toim.) Varhaiskasvatuksen asiantuntijat. Yhteistyössä eteenpäin. (soveltuvin osin) 

Hujala, E. & Turja, L. 2017. (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. Osat 1 ja 5. 

Niemistö, R. 2016. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsinki: Palmenia-kustannus. Saatavilla myös e-kirjana.  

Parrila, S. & Fonsén, E. 2016. Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Jyväskylä: PS-Kustannus 

Vlasov, J. ym. 2019. Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Lisäksi täydentävää ja ajankohtaista muuta materiaalia: tarkennetaan opintojaksolla. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävien tekeminen, tentti/oppimistehtävä.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu tenttiin/oppimistehtäviin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus